Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Rejestracja danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „Administrator”)?

Dane w tej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje o osobie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego. Pozostałe dane będą rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich zapisywanie podczas Twojej wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzoru. Nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

2.Usługa dzierżawy

Usługa dzierżawy na Europę

Nasza strona internetowa jest dzierżawiona przez firmę Host Europe. Dostawcą jest Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Niemcy (zwany dalej: Host Europe). Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Host Europe zapisuje różne pliki dziennika, w tym Twoje adresy IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności danych Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/. Korzystamy z Host Europe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes, aby prezentacja naszej strony internetowej była jak najbardziej niezawodna. Jeśli zostałeś poproszony o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda taka może zostać w każdym czasie odwołana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych. Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje. Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „administratorem” w RODO)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest: Dr. Johannes Klos & Anna Klos anjo Oberflächentechnik GmbH Adam-Opel-Str. 3 DE-65468 Trebur-Astheim Niemcy Telefon: +49-6147-447007-0 E-Mail: info@anjogmbh.com Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać. Jeżeli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych zgodnie z art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookies lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można w każdej chwili odwołać. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje o odpowiedniej podstawie prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w poniższych punktach niniejszej polityki prywatności.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO MASZ W KAŻDYM CZASIE PRAWO WNIESIENIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRZYCZYNY WYNIKAJĄCE Z TWOJEJ UNIKALNEJ SYTUACJI. ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO KAŻDEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ PODSTAWA JEST PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZEKU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI JESTEŚMY W STANOWISKU, ABY PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA NALEŻNOŚCI PRAWNYCH (SPOZYWANIE Z ART. 21 ust. 1 RODO). JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE WSTRZYMAĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH JEST DOTYCZY, W CELU WYKONYWANIA TAKIEJ REKLAM. ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE, ŻE JEST POWIĄZANY Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO BEZPOŚREDNICH CELÓW REKLAMOWYCH (Sprzeciw NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w drodze sądowej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali nam lub osobie trzeciej dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:
  • W przypadku, gdybyś zakwestionował prawidłowość archiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą ważone. Dopóki nie zostało ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Zapis danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasze witryny i strony internetowe wykorzystują to, co w branży określa się mianem „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo trwale zarchiwizowane na Twoim urządzeniu (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Ciebie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową. W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych. Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka) lub niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) witryny (np. , pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie przywołana inna podstawa prawna. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić bezbłędne technicznie i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli poproszono o zgodę na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwalaj na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usunięcia plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcje tej witryny mogą być ograniczone. W przypadku wykorzystywania plików cookie stron trzecich lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę.

Zgoda z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Borlabs w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii i dokumentacji zgodnej z ochroną prywatności danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs). Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest przechowywany w Twojej przeglądarce, która archiwizuje wszelkie oświadczenia lub cofnięcia wprowadzonej zgody. Dane te nie są udostępniane dostawcy technologii Borlabs. Zarejestrowane dane pozostaną zarchiwizowane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków przechowywania nałożonych przez prawo. Aby zapoznać się ze szczegółami polityki przetwarzania danych Borlabs, odwiedź stronęhttps://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/. Korzystamy z technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania oświadczeń o wyrażeniu zgody wymaganych przez prawo na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną wykorzystywania takich plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono; zgoda może być w każdej chwili odwołana. Informacje, które wpisałeś w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub przestanie istnieć cel, dla którego dane są archiwizowane (np. po zakończył naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

Zapobieganie plikom cookie

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Edytuj moje ustawienia plików cookie Edytuj moje ustawienia plików cookie